Stanovy

Stanovy dobrovolného hasičského sboru v Nedakonicích

§1 

Účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství  ohně a jiné živelné, aby zachráněn byl život a majetek občanů. 

§2  

Prostředky ku dosažení tohoto účelu jsou: a) pravidelně i veřejně  i soukromě pěstovaná cvičení se stroji  a tělocvik se zvláštním zřetelem na výkony hasičské; výletní cvičení pochodová a c) poučné i zábavné rozpravy a přednášky z oboru hasičstva a tělocviku. 

§3 

Aby se účelu tohoto snadněji dosáhlo, zaveden bude ve sboru hasičském vojenský pořádek. 

§4 

Jednota má své sídlo v Nedakonicích, tvoří se dobrovolným přistupováním a sestává se z členů: činných, b)přispívajících a c) čestných. 

§5 

Údem činným může se státi každý mravně zachovalý, tělesně zdravý občan, nejméně osmnáct let starý, členem přispívajícím jest ten, kdo se zaváže jednotu pravidelným peněžitým příspěvkem podporovati.Údy činné (tyto na odporučení náčelnictva) a přispívající přijímá výbor, aniž by byl povinnen udáti důvody, odmítne-li nějakou přihlášku. Členy čestnými jmenuje valná hromada osoby, které si buď o jednotu samu, nebo o hasičstvo vůbec zvláštních zásluh dobyly. 

§6  

Každý člen má právo návrhy činiti, ve valné hromadě rokování se zúčastniti, členy výboru volit i(je – li svéprávný) a do výboru volen býti s tím však obmezením, že volbu tří členů náčelnictva konají pouze členové činní a že mohou také jen členové činní do náčelnictva voleni býti. 

§7  

Povinností každého člena činného jest, aby řádu služebního, jejž náčelnictvo ve srozumění s výborem jednoty a představenstva obce vydá dokonale šetřit a však rozkazů náčelnictva bez jakékoliv odmluvy poslušen byl; člen přispívající jest povinnen příspěvek svůj řádně odváděti; členové čestní nemají žádných povinností.

§8 

Členem býti přestává, kdo ohlásiv to výboru dobrovolně vystoupí, nebo koho výbor pro neplnění členských povinností, pro nepočestné neb jednotě škodné jednání vyloučí. 

§9 

Záležitosti jednoty spravují :a) valná hromada, b) výbor a c) náčelnictvo. 

§10 

Valná hromada, kterou výbor svolá, schází se každého roku jednou, mimořádnou valnou hromadu může výbor svolati, kdykoliv toho potřebu uzná , musí ji však svolati, a to nejdéle do 14 dní, žádá-li toho aspoň třetina členů. 

 §11 

Valná hromada může se platně usnášeti, byli – li dříve den, hodina místnost odbývání a předměty rokování vyvěšením návěstí na veřejných místech obce oznámeny, neb oběžníkem sděleny členům v sídle jednoty bydlícím, což státi se má aspoň 3 dny před odbýváním valné hromady; při mimořádných hromadách však výbor touto lhůtou vázán není.
Ku platnému usnášení se valné hromady dále zapotřebí jest, aby byla přítomna aspoň nadpoloviční většina členů činných. Kdyby ani tento počet členů činných se nezešel, svolati se má bezprodlení a za nezměněného pořádku rokování valná hromada druhá, která pak, nepřihlížejíc k počtu přítomných členů činných – usnášeti se může. 

§12  

Valné hromadě se vyhražuje: a) schvalování výročních, závěrečných účtů a předchozích rozpočtů; b) volba starosty, tří členů výboru, náčelnictva (s obsazením v §6 obsaženým), dvou náhradníků a dvou přihlížitelův účtů, c) jmenování čestných členů, d) výklad a změna stanov a e) usnešení a rozejítí se jednoty. 

§13 

 Výbor sestává ze sedmi členů: ze starosty, 3 členů náčelnictva a tří ostatních členů, kteří vesměs na dobu tří roků se volí a své úřady a bezplatně zastávají. V tom případě, kde padne volba starosty a náčelníka na jednu osobu, volí valná hromada o jednoho člena výboru více, aby počet sedmi členů výboru byl doplněn.  

§14  

Výbor volí ze svého středu náměstka starosty, kteroužto hodnosť i náčelník sboru zastávati může, jednatele a pokladníka; schází se na svolání starostovo dle potřeby, musí však býti svolán, žádají-li toho aspoň čtyři jeho členové. Usnášeti se může výbor platně, jsou-li přítomni alespoň čtyři členové jeho (starostu neb náměstka v to počítaje). Jemu náleží vésti všechny záležitosti, které nejsou vyhraženy valné hromadě. 

§15  

Starosta předsedá výboru a valné hromadě, stará se o vykonání všech usnesení, která stanovám anebo zákonu neodporují, vydá společně s náčelníkem (je-li starosta a náčelník v jedné osobě současně, podpisuje poukázky tento náměstek starostův) poukázky na výdaje, dohlíží vůbec ku zprávě jednoty a podpisuje spolu s jednatelem protokoly o valných hromadách a poradách výboru vedené, jakož i všechny spisy a listiny.
Na listinách však, kterými se jednota právně zavazuje, musí býti podepsán též náčelník. 

§16 

Jeli starosta zaneprázdněn, zastupuje jej ve všem jeho náměstek. 

§17  

Jednatel sepisuje i spolupodepisuje a přechovává veškeré protokoly, spisy a listiny. 

§18  

Pokladník spravuje pokladnu, přijímá a na poukázku starostou nebo náměstkem a náčelníkem společně podepsanou vydává peníze, vede účty jednoty a předkládá výboru jich závěrky a rozpočty. 

§19  

Náčelnictvo skládá se z náčelníka, prvního a druhého podnáčelníka, kteří dle pořádku ve všem zastupují náčelníka, jestli tento zaneprázněn. 

§20  

Náčelníkovi náleží samostatné, toliko mor. zákonem zemským ze dne 5. dubna 1873 vyřknuté velení při požáru a při cvičení, vůbec ve všem vrchní řízení a pořádání činného mužstva (sboru hasičského) a spolupůsobení u vykonávání policie požárové v obci. On jest za své jednání při požáru zodpověden obecnímu výboru.
Při tom a jmenovitě též při dozoru na nářadí a zbroje hasičské mají jej oba podnáčelníci dle jeho nařízení podporovati. 

§21 

Na venek proti úřadům a naproti osobám třetím zastupuje jednotu starosta společně s náčelníkem a jednatelem, v záležitostech pouze hasičských však náčelník samostatně a po případě (§44 mor. zákona zemského ze dne 5. dubna 1873 čís. 35) obec. 

§22 

Veškerá usnášení stávají se platná prostou většinou hlasů přítomných, jedině ku změně stanov nebo ku zrušení jednoty jest zapotřebí většiny dvou třetin; jsou-li hlasy rovné platí usnešení to, ku kterému se předsedající přidá. Volby ve valné hromadě konají se hlasovacími lístky neb aklamací, o čemž rozhoduje valná hromada; volby, které výbor vykonává mohou se též ústním hlasováním nebo aklamací prováděti. 

§23  

Dává-li obec jednotě peněžitou nebo jinou hmotnou podporu, má její představený právo schůzím výboru a valným hromadám obcovati.

§24 

Členové činní oprávněni jsou nositi ve službě stejnokroj a odznak (hasičskou přilbu nade dvěma se křižujícíma se sekyrkama); bližší popis stejnokroje výzbroje ustavuje se řádem služebním.  

§25 

Spory z poměru spolkového vzniklé rozhoduje dle svého nejlepšího svědomí a uznání smírčí soud z jehož nálezu odvolati se nelze. Smírčí soud, ze spolkových záležitostí vzniklý skládá se z 5 svéprávných členů jednoty, z nichž každá strana zvolí dva, načež tito čtyři zvolí sobě většinou hlasů, popřípadě losem člena pátého za předsedu. Nevykoná-li jedna strana, byvši jedna strana k tomu vyzvána, volbu tuto do týdne, zvolí strana druhá i ostatní dva rozhodčí. 

 §26 

Jednota se rozejde, usnese-li se o tom valná hromada anebo klesne-li počet členů činných pod deset. V tomto případě jakož i byla-li jednota úředním rozpuštěním zrušena, svěří se veškeré jmění, které se hasičskému účelu odciziti nesmí, obci, která je na tak dlouho spravovati bude, až se opět zřídí nová, dobrovolná jednota hasičská, již se jmění ono vydati má, přijme-li do stanov ustanovení tohoto článku.  

V Nedakonicích dne 21. listopadu 1896 

.

Motyčka Antonín

Antonín Kaiser,  prozat. Náčelník

.

Krejčí Jakub 

Cyrill Martinák 

.

Martin Lenhart 

Mléčka František 

.

Vincenc Glos 

František Masařík 

Tyto stanovy dobrovolného sboru hasičského v Nedakonicích se od obecního výboru úpně schvalují.
V Nedakonicích dne 21. listopadu 1896 

.

Mareček František
Člen výboru 

Vaďura Martin Radní
Václav Pokorák Radní 

Čís: 45430 

Založení tohoto spolku podle obsahu před stojících stanova se ve smyslu čl. 9 zákona ze dne 15. listopadu 1867, ř. z. čís. 134 dosvědčuje.
V Brně dne 16. prosince 1896 

CAS K24 - Liaz 101

Cisternová automobilová stříkačka

Navazuje na typ CAS 25 Š 706 RTHP, kdy došlo ke změnám jak v použitém podvozku, tak v nástavbě. Je určena pro přepravu úplného hasičského družstva na místo zásahu a provedení zásahu vodou nebo pěnou, z vlastních nádrží nebo cizích zdrojů. CAS tvoří podvozek LIAZ 101.860 a požární nástavba, která je rozdělena na trambusovou kabinu řidiče a mužstva smožností vytápění nezávislým naftovým topením, ukládací skříně, nádrže na vodu a pěnidlo a odstředivým kombinované čerpadlo s plynovou vývěvou na spálené plyny. Umožňuje použití vysokého nebo nízkého tlaku vody zvlastní nádrže. Čerpací jednotka je složena ze dvou jednostupňových čerpadel se společným hřídelem. Toto uspořádání umožňuje řazení čerpadel buď paralelně, to znamená, že je docíleno jmenovitého tlaku a jmenovitého průtoku, nebo sériově, kdy je docíleno dvojnásobného tlaku, ale polovičního průtoku. CAS je vybavena otočnou proudnicí. Ovládání čerpací jednotky je elektropneumatické. Vozidlo bylo 25.11.2005 předáno z HZS Zlínského kraje, PS Kroměříž.

Číst dál...

Přehled historie

 • části Jubilejního spisu Hasičské kroniky, kterou v roce 1898 sepsal a upravil pan Titus Krška, starosta Č. Ú. J. H. mar. Moravského.
 • 1. listopadu 1896 byly vypracovány stanovy sboru
 • 6. prosince 1896 byly stanovy chváleny c. k. místodržitelstvím v Brně
 • 1. ledna 1897 se sešel hasičský sbor na první valné hromadě, na které byli zvoleni první funkcionáři
Velitel Antonín Kaiser nadučitel 46 let
Podvelitel a jednatel Jakub Krejčí podučitel 22 let
Četař Josef Vlachynský rolník 28 let
Četař Cyril Martinák rolník 27 let
 • V březnu 1897 byla zakoupena ruční zápřahová čtyřkolová stříkačka od firmy R. A. Smekal, Praha – Smíchov. Stříkačka byla kombinované stavby železné a dřevěné bez per, jednostranně sací, jednoproudá. Vepředu měla sedadla pro 4 muže, dva sedící čelem vpřed a dva po stranách a zadní sedadla pro 2 muže. Na stříkačce byly dva navijáky na hadice pod předním sedadlem a nad pákou. Stříkačka byla opatřena dvěma svítilnami a brzdou. Pořízena byla za 1150 zlatých (1 zl. = 2 korunám).
 • 27. června 1897 se konalo slavnostní svěcení stříkačky. Kmotrou byla paní Olga Kaiserová.
 • V roce 1898 byla stříkačka doplněna o nový navinovač hadic za 48 zl. , který nechal sbor vyrobit.
 • 12. ledna 1898 První křest, který nově utvořený hasičský sbor podstoupil, bylo hašení požáru obecního hostince.
 • V roce 1899 vypukl velký požár 13 stavení na Trávníkách. Dalšímu rozšíření požáru zabránili svou vytrvalou prací členové sboru.
 • Koncem dubnu roku 1902 se sbor poprvé účastnil hašení přespolního požáru v Kostelanech, kde hořelo 67 obytných stavení a 4 stodoly. Na likvidaci požáru hasiči pracovali celou noc.
 • V roce 1907 si sbor pořídil nové uniformy podle návrhu hasičské jednoty (z roku 1901).
 • Ve dnech 14. – 15. srpna 1910 se delegace našeho sboru zúčastnila Všeslovanského sjezdu v Lublani. Sjezdu se zúčastnilo 4655 hasičů z toho 630 Čechů a 320 Moravanů
 • 1. 3. 1913 v 20:30 vypukl požár mlýnů v Nedakonicích, jehož likvidace se místní sbor účastnil.
 • V roce 1903 při odchodu ledu nastala pod Nedakonicemi ledová zácpa, která kriticky ohrozila vesnici. Jen díky hasičskému sboru, který na odstraňování ledu pracoval 2 dny a taktéž i přivolanému vojsku, které odstřelem uvolnilo led byla zácpa uvolněná a vesnice zachráněná.
 • Koncem měsíce února roku 1914 byla polovina naší vesnice zatopená vodou. Opět se ledové kry pod vesnicí při odchodu ucpaly. Voda nemohla odtéci zvedla se a přeléla přes hráz a zatopila vesnici. 94 domků se úplně sesunulo a mnoho domků bylo velmi poškozeno. Povodeň byla tím hroznější, že byla v noci, kdy stavení se za rachotu se souvaly a sbor pilně a neohroženě celou noc na lodích zachraňoval co se dalo. Na zatopených místech dosáhla voda až do poloviny oken. Po celé dva dny a celé noci zachraňovali hasiči majetek občanů a pomáhali kde se dalo.
 • Vypuknutí první světové války vneslo po 8 letech činnosti do sboru nesmírný chaos. V důsledku vyhlášení všeobecné mobilizace 4. 8. 1914 muselo do války narukovat 14 členů sboru. Tím došlo k velkému oslabení členské základy sboru. Celkem bylo v průběhu války odvedeno 33 členů sboru.
 • V roce 1919 byla velmi nebezpečně ohrožena naše vesnice velkou povodní kterou způsobil Buchlovický potok. Jen díky hasičům a vojsku, které bylo v Nedakonicích ubytované bylo nebezpečí zátopy odvráceno.
 • 21. srpna 1919 se konala ustavující schůze Svazu dobrovolného hasičstva československého, který měl pět zemských jednot. Pro Moravu to byla Moravská zemská hasičská jednota, která v době vzniku měla 51 žup se sídly v místech soudních okresů. Moravská zemská hasičská jednota si vybudovala i několik svépomocných institucí, z nichž nejvýznamnější byla Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně.
 • 1. května 1920 byla do nové radnice svolána první řádná valná hromada po válce. Na této valné hromadě byla provedena také volba nových funkcionářů sboru.
Velitel Antonín Martinák
Podvelitel Theodor Vaďura
Četaři Václav Kutálek, Martin Čagánek, Jan Žádník
Předseda Cyril Vycudilík
Jednatel Kliment Vaďura
Pokladník Josef Přikryl
 • V neděli 20. června 1921 byl při jubilejní slavnosti k výročí 25. výročí založení sboru slavnostně odhalen pomník padlým občanům. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci mnoha sborů ze širokého okolí a všech občanů obce. Pomník zhotovil sochař Zbořil ze Starého Města za cenu 10 tisíc korun. Finanční obnos byl získán pořádáním různých kulturních podniků hasičským sborem a sbírkou mezi občany. 22. ledna 1939 byl pomník vysvěcen a doplněn o kříž.
 • V roce 1922 byla opět naše vesnice ohrožená na jaře při odchodu ledu. Znovu účinně zasáhl hasičský sbor ve prospěch ohrožených a až do samého večera sekali členové sboru ledové kry. Při zásahu došlo k pohybu ker a rychlému stoupání vody, hasiči museli vylézt na stromy, kde museli skoro do půlnoci počkat, než jim mohla býti poskytnuta pomoc z vesnice na lodích.
 • V roce 1922 byla zřízena u hasičského sboru také samaritánská služba. Úkolem této stráže bylo zajistit zraněným spoluobčanům první pomoc při zranění nebo náhlém onemocnění do doby než přišel lékař. Postupem času se počet spoluobčanů kteří vyhledali ošetřených zvyšoval. Zpravidla se jednalo o ošetření zlomenin, pohmožděnin a drobných poranění.
 • V neděli 29. srpna 1926 se konalo slavnostní odhalení pamětní desky starostovi župy kravařské čís. 2 Vladimíru Pospíšilovi, který se narodil jako syn nadučitele dne 30. 8. 1863 v Nedakonicích. Při odhalení byly zastoupeny všechny sbory župy Koželuhovy č. XXXI a 37 zástupců župy Kravařské č. 2 a řada dalších představitelů HZJ. Pamětní deska byla zasazena na základní škole.
 • V roce 1927 byl předseda sboru A. Martinák zvolen také předsedou župy Koželuhovy č. XXXI.
 • 9. června 1930 se konala slavnost k výročí 30 let od založení sboru. Slavnost začínala účastí hostů a zástupců sborů na mši v kostele. V průvodu se účastníci odebrali na nádraží kde byl přivítán starosta ZÚHJ Kotzman a poté se společně vrátili na náves. Po společném obědě následovalo veřejné okrskové cvičení. Na závěr byla lidová veselice.
 • Vyvrcholením propagační práce sborů před druhou světovou válkou se stal Krajský sjezd hasičstva, uspořádaný 29. června 1937 v Uh. Hradišti jako součást politických a kulturních akcí na výstavě „Slovácko 1937“. Hasičský den při slovácké výstavě začal nástupem na moravním mostě. Nejdřív nastoupily sbory 31. župy se stříkačkami a za nimi byli nastoupeni hasiči ve vycházkových uniformách. Průvodu se účastnilo 7 mužů v plné zbroji se stříkačkou a zbývající členové se nastoupili ve vycházkovém stejnokroji. Dva členové drželi doma pohotovost pro případ vzniku požáru. Průvod šel městem na druhé náměstí, kde proběhly slavnostní projevy hostů a následoval společný oběd po obědě odchod na výstaviště, kde proběhla prezentace hasičstva celého slovácka.
 • Mezinárodní situace se v roce 1938 dramaticky zhoršila v důsledku nacistické agresivity. 22. 9. 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Při mobilizaci členové sboru drželi hlídky na jezu a dalších důležitých místech.
 • Oslavy 40 let od založení sboru se konaly 13. června 1937. Slavnost byla zahájena trubačem již v 5 hodin ráno. V 8 hod. se sešli všichni hasiči a občané u hasičského skladiště. V 9 hodin odešel v průvod k pomníku padlým, kde byl položen věnec. Po mši v místním kostele uvítal župní předseda A. Martinák všechny sbory a delegáty župy. Ve 14 hodin se konalo společné cvičení 3 sborů (Nedakonic, Kostelan a Polešovic). Po cvičení následovala až do večera lidová veselice.
 • Okupace Československa 15. března 1939 a vznik Protektorátu Čechy a Moravy vyústil nejen v potlačení politického, veřejného a spolkového života a zahájení perzekuce českého národa, ale také v řadu správních reforem, které měly vést k co nejlepšímu využití všech úřadů a organizací pro potřeby německého fašistického státu. Na příkaz okupantů byly během prosince 1939 ustanoveny okresní hasičské jednoty v sídlech politických úřadů a počátkem roku 1940 byly likvidovány všechny hasičské župy. Nejvyšším orgánem hasičské organizace v Protektorátě se stal Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě se sídlem v Praze se dvěma zemskými jednotami. Moravská jednota byla reorganizována na pět dozorčích krajů a na třicet okresních hasičských jednot v sídlech okresních politických úřadů.
  Postavení požární ochrany v době okupace předznamenalo vedle vládního nařízení č. 62/1941 Sb. , o odvrácení požárů zaviněných nedbalostí především vládní nařízení z 18 prosince 1941 č. 30/1942 Sb. ve věcech požární ochrany. Zřízení a udržování hasičských sborů se stalo úkolem obcí. Jednotlivé sbory byly podřízeny krajským hasičským ředitelům, kteří řídili jejich výkonné složky. Vzorem pro činnost sborů měla být činnost německé hasičské policie.
 • Na své výroční valné hromadě 1. března 1941 sbor rozhodl o nákupu nové motorové stříkačky. Zaslané nabídky byly 1. dubna 1941 posouzeny a jako dodavatel stříkačky byla zvolena firma Jaroslav Chotěbor. Smlouva o nákupu nové stříkačky o výkonu 1300 l/min za částku 39. 200 K byla podepsána 17. 4. 1941.
  Zastupitelstvo obce schválilo 12. března na nákup stříkačky obnos 10 000, - korun. Na nákup stříkačky přispěli kromě obce také někteří občané nebo spolky.
 • Na základě výnosu ministerstva vnitra 16. 780/42-v 6 ze dne 18. 6. 1942 převzal veškerý majetek hasičského sboru 25. srpna 1942 obecní výbor a sbor přešel pod jeho přímý vliv.
 • Nová stříkačka byla firmou Jar. Chotěbor dodána včetně příslušenství 14. prosince1942 a byla používána až do poloviny 60 let.
 • V sobotu 28. dubna 1945 v 7 hodin vyhodilo německé vojsko most na silnici přes potok. Výbuch byl tak silný, že domy poblíž mostu byly úplně zničeny a způsobil škody až ve středu vesnice. Na kostele byla na jedné straně sesunuta břidlice.
 • Po válce se začaly vytvářet nové podmínky pro práci hasičských jednot. Rychle byla obnovena činnost dobrovolných hasičských sborů, které se aktivně zapojily do odstraňování válečných škod a do obnovy hospodářského a společenského života. Po osvobození se stal nejvyšším orgánem opět Svaz československého hasičstva, který byl obnoven 21. října 1945. Do svazu byly začleněny čtyři zemské jednoty. Svou činnost aktivizovaly i okresní hasičské jednoty, a to v té podobě, v jaké vznikly v roce 1939. Okresní hasičská jednota v Uherském Hradišti měla tři obvody. Sbor v Nedakonicích patřil do obvodu Uh. Hradiště.
  Požární ochrana byla svěřena do péče národních výborů. Dohled vykonávali referáty pro bezpečnost Okresních národních výborů.
  Dotace kterými financoval M. N. V. požární sbor nebyly v takové výši jak to situace sboru vyžadovala. Proto se sbor nepřestal starat o získávání finančních prostředků, aby mohl doplňovat výstroj a výzbroj sboru. Stále příležitostně podnikal různé kulturní podniky z nichž čistý zisk věnoval na uvedené účely.
 • 27. prosince 1946 se sešel sbor k velmi důležité schůzi na níž se projednával se návrh Josefa Marečka na výstavbu nové požární zbrojnice. Delší dobu již členové sboru pomýšleli na výstavbu zbrojnice, proto bylo rozhodnuto postavit novou zbrojnici. Byly projednány podrobnosti a ihned učiněny závazky ze strany členů hasičského sboru. Každý člen se zavázal, že odpracuje na stavbě zdarma 50 hodin a členové kteří mají potahy provedou také zdarma dovoz cihel, písku a všeho co bude potřeba.
  Výbor sboru byl pověřen, aby vstoupil v jednání s M. N. V. a součastně zahájil jednání o výpomoc se Zemskou hasičskou jednotou, které předložil plány na výstavbu.
 • Plány byly 16. ledna 1947 ZHJ schváleny.
 • 9. března 1947 se sešel sbor ke slavnostnímu jednání valné hromady, na které bylo vzpomenuto padesáti let založení sboru.
 • Oslavy 50. výročí založení sboru se konaly 1. června 1947 a byly spojeny se svěcením motorové stříkačky. Oslavy se konaly za účasti široké veřejnosti, čestných hostů z řad hasičstva a za přítomnosti 223 hasičů z 22 hasičských sborů. Slavnost začala v 9 hod průvodem přes vesnici k mlékárně a do kostela. Po mši byla posvěcena nová motorová stříkačka a oficiálně uvedená do provozu. Svěcení se odehrálo za přítomnosti 59 kmoter v čele s Marií Obržálkovou. V jaké vážnosti byl tento podnik pojímán u místních občanů, je zřejmé z toho, že provedená sbírka a dary čestných kmotřenek vynesly 27. 200 korun. Po společném obědě bylo ve 14 hodin vytroubeno poplachové cvičení na mlýn p. Zobače. Cvičení se účastnily sbory z Nedakonic, Kostelan a Polešovic. Po cvičení proběhla taneční veselice u p. Fr. Náplavy č. p. 280.
 • 7. 12. 1947 byla povolena výstavba nové hasičské zbrojnice
 • V roce 1948 byla zahájena výstavba nové zbrojnice, na jejíž stavbě se podíleli velkou měrou dobrovolní hasiči. V roce 1948 bylo odpracováno 896 hodin. Bylo dovezeno 50 fůr štěrku, 5 fůr vápna, 6 fůr cementu.

  Na výroční valné hromadě sboru 25. ledna 1948 převzal předseda MNV 40 tisíc korun, kterými sbor přispěl ze spolkové pokladny na výstavbu, nové hasičské zbrojnice.
  Od Zemské hasičské jednoty v Brně byla na výstavbu poskytnuta podpora 160 tisíc korun.

  Dne 24. července 1948 se musel sbor rozloučit se starou zbrojnicí v tzv. laitmance, která musela být rozbouraná a odklizená. Sbor našel dočasný útulek v jedné prázdné garáži místní mlékárny, která 9. července 1949 pronajala na 1 a ½ roku M. N. V místnost kam prozatím sbor mohl umístit svůj materiál.
 • V roce 1951 došlo k přechodu dosavadní činnosti hasičských jednot na princip celostátní masové společenské organizace. Vzniká Československý svaz hasičstva se sídlem v Praze. Ve všech hasičských jednotách pak probíhají ustavující valné hromady.

  Ustavující valná hromada místní jednoty Československého svazu hasičstva (MJ SČH) v Nedakonicích proběhla 1. 4. 51 v 20:00 v Lidovém domě. Současně vzniká i nové družstvo při MNV.
 • V září 1952 byla zakoupena el. siréna pro svolávání hasičů.
 • V roce 1953 se Československý svaz hasičstva změnil v dobrovolnou organizaci Československý svaz požární ochrany (ČSPO) a okresní hasičské jednoty byly změněny na okresního výbory.
 • V lednu 1955 sbor zakoupil osobní auto v hodnotě v pořizovací hodnotě 6 250,- Kčs. Původně bylo vozidlo zn. Mercedes osobním vozidlem prezidenta Slovenského štátu. Vozidlo muselo být upraveno a celkem bylo do úprav investováno dalších 15 000 Kč než bylo dne 7. 9 1955 předáno do provozu. V roce 1968 bylo vozidlo sešrotováno.
 • 17. 5 1964 došlo ke změně okrsků. Vznikl okrsek do kterého patřily obce: Polešovice, Nedakonice, Kostelany, Ořechov, Vážany. Velitelem byl Caudr Štepán, instruktorem Pavlínek Vladimír.
 • 26. června 1966 se uskutečnily oslavy 70. výročí založení za účasti 150 hasičů. Součástí oslav bylo také společné cvičení na základní školu, kterého se účastnily sbory Nedakonic, Polešovic, Kunovic, Kostelan.
  Sbor v průběhu roku musel uvolnit místnost pro poštovnu a pořídil si z garáže místnost pro schůzování.
 • 1968 Výsledkem snahy řešit vztah Čechů a Slováků se stalo přijetí ústavního zákona o československé federaci. Na základě vytvořené československé federace byl vytvořen Český a Slovenský svaz požární ochrany ČSSR a byly vydány nové stanovy. Úkolem této organizace, mající masový základ, se stalo provádění agitační a propagační činnosti v oblasti přípravy občanů v boji proti požárům, spolupráce s národními výbory při zřizování dobrovolných požárních sborů a spoluúčast na brané přípravě obyvatelstva.

  27. února 1968 došlo v noci k vážné nehodě v železniční stanici Nedakonice. Rychlík „Chopin", který byl tažen lokomotivou 476. 002 vjel do odbočky bez snížení rychlosti, která v době nehody činila 88 km/h. Stroj se převrhl, sedm vozů vykolejilo a bylo těžce poškozeno. Při nehodě zahynul topič a lokomotiva byla následně k 3. 10. 1968 zrušena.

  Dne 27. 2. 1968 došlo k vykolejení rychlíku Chopin v Nedakonicích. Ve 3:58 v noci předvěst vjezdového návěstidla byla v poloze "výstraha". Bohužel došlo k poruše plynového hořáku, který předvěst osvětloval, takže zůstala neosvětlena. Lokomotivní četa, konkrétně topič (stál vlevo při levostranném provozu), si tedy všiml až vjezdového návěstidla, které návěstilo "vjezd odbočkou". Domníval se, že dvě světla nad sebou patří předvěsti a vjedovému návěstidlu s návěstmi volno a strojvedoucímu taky hlásil "volno". Viditelnost uvnitř stanoviště obsluhy lokomotivy taky zhoršovala pára unikající netěsností z potrubí - snad píšťaly. Oficiální závěr vyšetřování uvádí, že zhaslo jedno zelené světlo na vjezdovém návěstidle. Rychlík při vjezdu do odbočky za vysoké rychlosti 88 km/h vyšinul za výhybkou č. 5 při vjezdu na 3. kolej v místě, kde zaúsťuje odbočující větev do staniční koleje. Lokomotiva 476. 002 (Rudý ďábel) se převrátila na levý bok. O život přišel topič, čekatel na funci strojvedoucího Jindřich Kubač z Přerova. Strojvedoucí Horák z Říkovic nehodu přežil, pouze se dlouho zotavoval z popálenin. Z cestujících byla lehce zraněna jedna Rakušanka. Dobrou souhru náhod také způsobila porucha topení prvního vozu za lokomotivou, ve kterém nikdo necestoval.

Lokomotiva 476. 0xx byla vyrobena v roce 1950 ve Škodových závodech v celkovém počtu 4 kusů, z toho 3 pro ČSD a jedna jako dar J. V. Stalinovi k sedmdesátinám. V SSSR dostala označení 18-01. Lokomotivy měly červenohnědý nátěr, pro nějž se jim přezdívalo rudí ďábli.
Jednalo se o moderní parní lokomotivy, na nichž byly aplikovány poslední tehdejší poznatky o hospodárnosti provozu. V praxi se ale příliš neosvědčily, protože vyžadovaly obezřetnou obsluhu. Zvláště jejich sdružený stroj s mohutným přestupníkovým potrubím měl při neopatrném rozjezdu sklon k prokluzu. Lokomotivy u ČSD proto byly později přestavěny na dvojčité a lokomotiva dodaná do Ruska byla poměrně brzy zničena neodbornou obsluhou.
Kotel lokomotivy byl stejný jako u řady 475. 1, lokomotiva měla ventilový regulátor (taktéž nepříliš oblíbený a později vyměněný za normalizovaný regulátor) a tříválcový sdružený stroj, v němž nejprve pára expandovala ve středním vysokotlakém válci a poté ve dvou vnějších nízkotlakých. Při zkušební jízdě dosáhla krátkodobě výkonu až 3000 koní.
V roce 1964 prodělaly ještě stroje 476. 001 a 002 kotlovou opravu v rozsahu K4 a 476. 003 v roce 1965. Později se údržba věnuje pouze opravám v lok. depu. První zrušenou lokomotivou je 476. 002, která v železniční stanici Nedakonice s expresem č. 3 "Chopin" vjela v noci dne 27. 2. 1968 do odbočky rychlostí 88 km/h. Došlo k položení lokomotivy na bok a vzhledem k značnému poškození je k 3. 10. 1968 vyřazena. Zbylé dvě jsou vyřazeny postupně v roce 1971, z nichž 476. 001 je přeznačena ještě na K 491.
Výkon 2200 koní

Uspořádání pojezdu 2´D 1´
Maximální rychlost 100 km/h
Hmotnost 107,7 t
Adhezní hmotnost 72,1 t
Přetlak páry 20, později 17 bar

Válce:

vnitřní průměr 500 mm
vnější 2×580 mm
zdvih 660 mm

Výhřevná plocha kotle 201 m²
Plocha přehřívače 63,3 m²
Plocha roštu 4,34 m²

Průměr dvojkolí:
hnací 1624mm
přední podvozek 880 mm
zadní běhoun 1150 mm

 • 27. června 1971 se uskutečnily oslavy 75 trvání sboru.
  Oslavy začaly v 8:30 kdy slavnostní jednotka postupně uvítala přijíždějící okolní požární sbory. Oslav se zúčastnily sbory z Ořechova, Vážan, Stříbrnic, Kostelan, Polešovic a Tupes (asi 68 hasičů). Po přivítání nechal velitel Novotný nastoupit zúčastněné sbory ke slavnostnímu předání nové stříkačky s vybavením (byla dodána již 15. ledna 1970). Stříkačku sboru předal předseda MNV Hanák. Po předání stříkačky se slavnostní průvod odebral k pomníku padlých, kde byl položen věnec. Ve 12 hodin byl v místní sokolovně společný oběd. Proběhla prohlídky požární zbrojnice a dokumentů o činnosti sboru. V 14 hodin bylo vyhlášeno cvičení na základní školu za účasti tří sborů (Nedakonic, Kostelan a Polešovic). Při cvičení byla prováděna dálková doprava vody z místních rybníků několika požárními stříkačkami. Voda byla dopravena za 20 minut. Po ukončení cvičení se všichni zúčastnění v průvodu odebrali pod sádky. V krátkém projevu byli seznámeni s historií sboru. Předseda MNV poděkoval členům sboru za práci a předal čestná uznání. Pak pokračovala taneční zábava.
 • V roce 1974 byl řízen v Uherském Hradišti okresní veřejný požární útvar
 • 6. července 1977 došlo v obci k letecké nehodě prototypu letadla L-410UVP v. č. X03. V troskách letounu položil život vedoucí zkušební pilot n. p. LET Vladimír Vlk s československo – sovětskou posádkou. K havárii došlo při letových zkouškách letadla. Dle Souhrnné zprávy o odborném šetření příčin nehody z února 1978 bylo příčinou nehody rozrušení zadní části trupu za letu v důsledku nadměrného dynamického zatížení konstrukce letadla, které bylo způsobeno skokovou změnou výchylky směrovky na hodnotu cca 13,5 stupňů v důsledku skokového odlehčení řídící síly pilota na pedálu směrovky, příslušející výchylce vyvažovací plošky 13 stupňů. Vzniklá vnější zatížení překročila hodnoty požadované předpisem NLGS-2 a tím i únosnost konstrukce letadla…“
 • 17. června 1979 ve 4 hodiny ráno vznikla povodeň potoka. Ohroženy byly ulice Trávníky, Svadov a ulice od mlýna na druhé straně potoka. Zasahoval i OVPU UH.
 • 29. června 1980 se uskutečnily oslavy 85 letého trvání sboru za účasti sborů z Vážan, Moravského Píseku, Kostelan a Boršic u Buchlovic.
 • V roce 1982 postihla část obce Svadov povodeň a v neděli odpoledne musela být čerpána voda. Čerpání trvalo asi 5 hodin (14 členů)

  8. května 1982 se uskutečnilo slavnostní předání nového požárního vozu Avie spojené s připomenutím výročí 85 letého trvání sboru. DA 12 A30 byl slavnostně předán veliteli sboru T. Janásovi. předsedou MNV Kedroněm. Následovala beseda v zasedací místnosti KD za účasti pozvaných hostů
 • V dubnu 1983 byla provedena výměna vrat u garáží za původní stahovací rolety
 • V neděli 6. května 1984 došlo po 14. hodině v důsledku intenzivního deště k zaplavení řady domů v obci Ostrožská Lhota, které bylo druhý den 7. 5. po 19. hodině ještě zhoršeno novým krupobitím. Bylo zaplaveno 24 domů ve spodní části obce. Jednotka byla povolána k likvidaci následků této živelné pohromy a podílela se na čerpání zaplavených sklepů v rodinných domcích spolu s místní jednotkou a profesionálními hasiči OVPÚ z Uherského Hradiště.
 • 2. února 1985 ve 14:00 došlo k ucpání koryta potoka ledovými krami. Přes zimu byl totiž potok tak silně zamrznutý, že tloušťka ledu dosahovala až 40 cm. Ledy se zastavily u lávky poblíž pálenice, kde měli rybáři vybudované hrazení. Při zásahu musely být ledy rozsekávány ručně a odtahovány háky. Později byly kry vytahovány za pomocí lan a traktorů, ve 22:30 přijel jeřáb, který naši práci dokončil. Při zásahu byla motorovou stříkačkou čerpána voda ze dvora pana Průchy.
 • 15. června 1985 se uskutečnily oslavy 90 let založení sboru. Sraz účastníků byl u požární zbrojnice ve 14 hodin, kde hrála dechová hudba. Následovalo položení věnců u pomníku padlých. V 15:30 byl vyhlášen požární poplach a provedena ukázka požárního útoku za účasti veřejného požárního útvaru z UH a jednotky Kunovic. Oslav se zúčastnily sbory z Kostelan, Polešovic, Vážan a Ořechova. V 17 hodin proběhlo slavnostní zasedání v kulturním domě za účasti řady hostů. Oslavy byly ukončeny taneční zábavou.

  9. srpna 1985 stoupla po dlouho trvajících deštích hladina řeky Moravy tak, že v místech břehů voda přetékala přes hráze. Na několika místech hrozilo protržení hráze. Naši členové zde pomáhali zpevňovat hráze pomocí pytlů s pískem a dva dny drželi povodňové hlídky.
 • 9. dubna 1991 registrací u MV ČR vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vzniklo jako je pokračovatel organizací hasičstva, které dříve působily na území našeho státu a je právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.
 • 16. -18. června 1995 sbor oslavil své významné výročí 100 let trvání sboru. Oslavy byly zároveň jakýmsi znovuobnovením činnosti po stagnaci v první polovině 90. let. Útlum činnosti v první polovině 90. let byl způsoben jednak nízkou aktivitou členů sboru, ale hlavní zásluhu na tom mělo tehdejší vedení obce, které nevytvářelo pro činnost sboru a jednotky dostatečné podmínky. Dá se mluvit o úplném nezájmu.
 • 23. 10. 1995 byla obcí zakoupena první Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Š 706. Byla zakoupena od akciové společnosti Mesit reality za 170 800 Kč.
 • 1997 Na počátku července roku 1997 postihla celou Moravu a Slezsko do té doby nevídaná živelná pohroma. Již od čtvrtka 3. července nad celým východním územím našeho státu vytrvale pršelo. Na severních návětrných svazích Jeseníků a Beskyd ve velmi krátké době došlo ke spadnutí velkého množství srážek. Místy dosahovaly srážky až 150 mm. m-2. Na Pradědu spadlo ve dnech 5. - 8. 7. 1997 443 mm srážek, což znamenalo 38 % ročního úhrnu. V důsledku této situace došlo k velmi prudkému vzedmutí hladin potoků a řek.
  Na území okresu Uh. Hradiště se objevily první srážky v sobotu 5. července v odpoledních hodinách, déšť ustal v úterý 8. července v ranních hodinách (trval cca 60 hodin). V důsledku toho došlo ke vzestupům hladin prakticky všech vodních toků v okrese.
  Propočet množství vody, které dopadlo na povrch v povodí řeky Moravy se pohybuje mezi 1,5 - 2 miliardami m3. Vzhledem k mimořádnému rozsahu červencových záplav došlo na území okresu Uherské Hradiště ke značným škodám. Celkové škody v okrese byly vyčísleny ve výši 2 313 973 tis. Kč. Zaplaveno bylo v okrese celkem téměř 20 000 ha území 32 obcí.
  Společným úsilím především členů našeho sboru a také občanů obce, kteří nepřetržite prováděli zpevňování a zvyšování hrází řeky pytly s pískem, se nakonec podařilo naši obec zachránit a jako jedna z mála obcí ležících v těsné blízkosti řeky Moravy nebyla touto povodní zasažena. Došlo pouze k protečení vody přes kanál zemědělského družstva a zaplavení polí v části Mlýnské. Členové jednotky se nepřetržitě podíleli na hlídkové službě od nedělního večera 6. července do rána 21. července. Když pominulo nebezpečí pro naši obec, zapojili se členové sboru také do pomoci při čerpání vody ze zaplaveného Uherského Hradiště.
  Za aktivní pomoc při povodních obdrželi členové sboru řadu poděkování mimo jiné od starosty SH ČMS a Vrchního požárního rada ČR plk. Ing. Miroslava Štěpána.

Funkcionáři SDH

Předsedové a starostové sboru
Funkce Jméno Příjmení Od Do
Předseda Martin Lenhart 1896 1903
Předseda Cyril Martinák 2.2.1903 1907
Předseda František Mareček 24.1.1909 1911
Předseda Cyril Vycudilík 5.2.1911 24.4.1926
Předseda Antonín Martinák 25.4.1926 30.3.1935
Předseda Kliment Vaďura 31.3.1935 1.3.1946
Předseda Martin Čagánek 9.3.1947 19.4.1952
Předseda Josef Mareček 20.4.1952 12.1970
Předseda Antonín Úlehla 1971 5.12.1976
Předseda Jan Úlehla 1977 30.11.1979
Předseda Petr Rašplička 1980 25.11.1982
Předseda Jiří Pakr 26.11.1982 25.1.1991
Starosta Eva Králová 13.2.1991 21.1.1995
Starosta Lubomír Král 22.1.1995 4.10.2001
Starosta Josef Otrusina 16.11.2001 15.1.2015
Starosta David Dvouletý 16.1.2015 dosud

 

Velitelé sboru
Jméno Příjmení Od Do
Antonín Kaiser 31.01. 1897 1899
Antonín Martinák 15.01. 1899 24.04.1926
Theodor Vaďura 24.04. 1926 03.03.1936
Josef Obdržálek 04.04. 1936 23.02.1946
Bohumil Masařík 24.02. 1946  
Karel Lecián 06.01. 1957 7.12.1960
Josef Obdržálek 08.12. 1960 11.12.1965
Václav Novotný 12.12. 1965 16.1974
Jaroslav Kedroň 01.06. 1974 27.08.1980
Tomáš Janás 17.09. 1980 26.11.1982
Jaroslav Lenhart 26.11. 1982 1993
Milan Dvouletý 22.01. 1995 08.01. 2010
Richard Březina 09.01. 2010 Dosud

Předmět činnosti

A) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Způsob založení
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a působí na úseku požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území našeho státu a je právním nástupcem Svazu po­žární ochrany ČSFR na území České republiky. Sdružení vzniklo registrací 9.4.1991 jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat. Cílem činnosti sdružení je spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostem, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Náklady na činnost
Sdružení jsou hrazeny ze svých příjmů, které jsou zejména tvořeny členskými příspěvky a výdělečnou činností včetně podni­katelské a obchodní.

Činnost sdružení
Činnost je vymezena ústavou, zákony ČR a stanovami sdružení. Sdružení pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzic­kým a právnickým osobám tím že:

 • ze svých členů vyhledává členy zásahových jednotek

 • přispívá předcházením požárů organizováním preventivně – výchovné činnosti mezi občany a mládeží

 • při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí organizační jednotky a členové sdružení zejména spolu s prostředky, které používají mo­hou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku; zvláště se podílí na ustavování jednotek, provádění údržby, oprav technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů.

 • se podílí na odborné přípravě členů jednotek požární ochrany

Sdružení je organizováno na územním principu. Obvody působnosti základních článků se zpravidla shodují s územně správním členěním ČR.

Organizační struktura
Organizační struktura je tvořena ústředím s celostátní působností, krajskými sdruženími s působností dle územně správním členěním, okres­ními sdruženími s působností pro okres, okrsky zpravidla s působností pro několik sborů a sbory dobrovolných hasičů s působností pro danou obec. Organizační jednotky vznikají zápisem do registru organizačních jednotek, vedeného sdružením

Funkční období statutárních zástupců na všech úrovních jsou pětiletá.

Symboly sdružení jsou znak, vlajka a prapor, stejnokroj a logo.

Členství ve sdružení je dobrovolné, řádným členem sdružení hasičem se může stát fyzická osoba starší 18 let, mladým hasičem se může stát fy­zická osoba starší 6 let souhlasí –li s jejím členstvím její zákonný zástupce. Členy sdružení mohou být také právnické osoby, jejich členství vzniká uzavřením smlouvy.

B) Sbor dobrovolných hasičů:

Sbor dobrovolných hasičů je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v níž jsou bezprostředně realizovány cíle sdružení.

Sbor dobrovolných hasičů je tvořen volenými orgány a členskou základnou.

Orgány sboru jsou: valná hromada, výbor, starosta, velitel a vedoucí zájmových kolektivů.

Činnost sboru
Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob. Členové našeho sboru se zejména podílí na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách techniky a věcných prostředků určených k likvidaci mimořádných událostí. Zabezpečují také činnost zásahové jednotky (zřízené obcí) při požárech nebo jiných mimořádných událostech, při kterých může být užito sil a prostředků hasičské techniky. Sbor také působí v oblasti preventivně výchovné a vzdělávací, která je zaměřena na předcházení požárům, jiným mimořádným událostem a stanovení postupů při zasahování proti nim. Činnost sboru je financována zejména členskými příspěvky, dobrovolnou prací členů, dary fyzic­kých nebo právnických osob, dotacemi orgánů státní správy nebo samosprávy a výnosy z reklamy.

C) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Obec zřizuje jednotku v souladu se zákonem o požární ochraně v rámci své samostatné působnosti. Jednotka je organizační složkou obce a provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním obvodu.

Obec zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky, výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Činnost jednotky je financována z veřejných finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu obce, majetek používaný jednotkou je majetkem obce. Členy jednotky bývají zpravidla členové občanského sdružení působícího na úseku PO např. členové sboru dobrovolných hasičů obce.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí jsou v rámci ČR rozděleny do 3 kategorií s označením JPO II, JPOIII a JPO V.

Každá jednotka se skládá z velitele jednotky, velitelů družstev, strojníků a hasičů. Minimální početní stavy jednotek jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie příslušnými předpisy.

V naší obci je zřízena jednotka kategorie JPO II/1 – jedná se o jednotku s územní působností, tato jednotka je určena pro hašení požárů a provádění záchranných prací také mimo území svého zřizovatele zpravidla do 20 min. jízdy. Výjezd jednotky musí proběhnou do 10 minut od přijmutí oznámení o události. Jednotka je složena z velitele jednotky, 2 velitelů družstva, 3 strojníků a min. 6 hasičů. Svolání jednotky je prováděno dálkově spouštěnou elektrickou sirénou a zasíláním SMS zpráv na mobilní telefony členů jednotky.


Zřizovací listina JSDH Nedakonice

Požární poplachový plán

Požární poplachový plán stanovuje pořadí nasazení jednotek PO v závislosti na stupni požárního nebezpečí.

Stupeň požárního nebezpečí obce Nedakonice

III A – 2 jednotky PO do 15 minut a další 1 jednotka PO do 20 minut

1 st 15 Nedakonice II. 15 Polešovice III. 20 Uh. Hradiště I.  Kunovice      
2 st   Uh. Hradiště I.    Kostelany II.   Boršice III. Uh. Ostroh V. Buchlovice V.
3 st   Babice II.   Staré Město II.   Ořechov V. Tupesy V. Vážany V.

Nabídka nepotřebného materiálu

Nabízíme k odprodeji následují náhradní díly    
Číslo výkresu Název Počet kusů Foto
0-003-034-7200 Spojovací hřídel 1 detail
0-003-003-7014 Střední hřídel 1 detail
0-140-0005-2721 Těleso čerpadla 0 detail
0-140-005-2722 Sací víko 0 detail
0-140-005-2727 Výtlačné víko 0 detail
0-147-002-1164 Rozváděcí kus levý 0 detail
0-147-004-7176 Přiměšovač 1 detail
0-147-008-7934 Klapkový ventil 1 detail
0-155-005-7194 Vývěva 1 detail
0-150-027-5273 Slepá matice 154 (na sací potrubí) 1 detail
  vačková hřídel na Š70 1  

Kontakty

Sbor dobrovolných hasičů Nedakonice

IČ: 65324901
Sídlo: Nedakonice 33
687 38 Nedakonice
Tel./fax: 572 593 815
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Url: www.hasici.nedakonice.cz
Právní forma: pobočný spolek
Zapsáno: Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 36760
  1. ledna 2014

Hlavní spolek:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ: 00442739

Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha

 
Statutární orgán: Výbor
Složení výboru:  od 2.2.2018
Starosta sboru: David Dvouletý
Velitel sboru: Richard Březina
Hospodář sboru: Ing. Zdeněk Otrusina
Jednatel sboru: Vojtěch Hasník
Revizor účtů: Jindřich Peňás
Referent mládeže: Jiří Wolf

 

Okrsek č. 5 Nedakonice

Funkcionáři okrsku:  
Starosta okrsku: Pavel Duda SDH Kostelany nad Mor.
Jednatel okrsku: Richard Březina SDH Nedakonice
Velitel okrsku: Libor Hrančík SDH Tučapy

 

SDH zařazené v okrsku č. 5

SDH Zástupce   Kontakt
Kostelany nad Mor. Pavel Duda č.p. 312 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nedakonice David Dvouletý č.p.  
Polešovice I Antonín Dvouletý   č.p.
Polešovice II Stanislav Šoustek č.p. 217  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ořechov Pavel Miklík č.p. 16 č.p. 608 887 526
Tučapy Libor Hrančík čp. 75 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vážany Polášek Karel   731 934 856