Novinky

Nový systém varování občanů v obci

V druhé polovině minulého roku byly provedeny úpravy stávajícího systému místního rozhlasu související se zkvalitněním zajištění varování a vyrozumění obyvatel naší obce.

 


Systém varování byl původně zajišťován pouze elektrickou rotační sirénou umístěnou na budově obecního úřadu. Tuto sirénu bylo možné ovládat místně i dálkově z krajského operačního střediska HZS Zlínského kraje, případně operačního střediska GŘ HZS ČR. Siréna však nebyla zálohována pro případ výpadku el. energie a svou konstrukcí umožňovala pouze generování varovného signálu bez možnosti odvysílání doplňujjící verbální informace, která je v případě ohrožení obyvatel velmi důležitá.

Vzhledem k dnešním podmínkám byl tento stav vyhodnocen  jako nedostatečný a byla pořízena nová rozhlasová ústředna. Nová ústředna jejiž plně zálohována proti výpadku el. energie vlastním záložním zdrojem a je také připojena do systému JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění), tím se obecní rozhlas stal koncovým prvkem varování. Díky tomuto připojení lze rozhlasovu ústřednu využívat kromě běžného hlášení také k vysílání varovných signálů a hlášení důležitých varovných informací. Spouštění lze realizotat opět místně i dálkově stejně jako je tomu u klasické el. sirény. Zapojením místního rozhlasu jako koncového prvku varování a vyrozumění došlo k výraznému zlepšení slyšitelnosti signálu po území celé obce, protože jednotlivé reproduktory zajiš´tují svým rozmístění dobrou plošnou slyšitelnost oproti původnímu řešení sirénou, které vysílala pouzeu bodově z jednoho místa.

V současné době je již rozhlas aktivně využíván pro vyhlašování poplachu jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Každou první středu v měsíci jsou prováděny také pravidelné zkoušky obou koncových prvků varování a to jak rozhlasu tak rotační sirény.

V rámci této akce byl dále v budově obecního úřadu instalován také výkonný dieslový náhradní zdroj el. energie, který automaticky zabezpečuje nepřerušenou dodávku el. energie pro celou budovu. Podařilo se tak zajistit  dodávky el energie pro všechna zařízení včetně rotační sirény a rozhlasu nezávisle na délce výpadku dodávky el. energie z veřejné distribuční sitě. Na jednu nádrž vydrží zdroj vyrábět el. energii až 72 hodin. Úřad je tak zajištěn pro případ nepředvídaných poruch a může bez problému a omezení plnit veškeré požadované úkoly plynoucí z běžných potřeb při správě obce nebo při realizaci opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, případně v období vyhlášených krizových stavů.

Na tuto první etapu by měla následně navázat další část rekonstrukce místního rozhlasu, která je součásti projektu řešeného z operačního programu životního prostředí. Tento projekt komplexně řeší varovný systém obyvatelstva 9 obcí Mikroregionu Staroměstsko, digitalizaci povodňových plánů těchto obcí a také instalaci hladinových čidel na vybrané vodní toky.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://hasici.nedakonice.cz/images/fotogalerie/technika/generator-T150